روز گارت

روز گارت بر مراد ، روزهایت شاد شاد ، آسمانت بی غبار ، سهم چشمانت بهار ، قلبت از هر غصه دور ، بزم عشقت پرسرور ، بخت و تقدیرت قشنگ ،عمر شیرینت بلند ، سرنوشتت تابناک ، جسم و روحت پاک پاک

/ 0 نظر / 10 بازدید